Material didàctic per treballar el Segrià

Material didàctic per treballar el Segrià

Material didàctic elaborat en el marc de l'exposició: Lleida, mosaic de patrimonis.

 


Aquesta exposició va estretament lligada al material didàctic per treballar les diferents comarques. En el nostre cas serà el Segrià.
El material didàctic per treballar el Segrià està estructurat en dos grans blocs:

  • Els documents de treball amb informació exhaustiva sobre els seus trets generals més signiifcatius, elsseus municipis i el seu patrimoni natural, cultural i artísitic.
  • Les propostes didàctiques relacionades amb el treball a l'aula sobre la seva situació i diviisió comarcal, el medi físic, la població, el clima, la seva flora i la seva fauna, la seva economia, les seves comunicacions, les seves festes, els seus costums i tradicions i l seva història i monuments més rellevans.