Servei Comunitari - Aprenentatge i Servei

Servei Comunitari - Aprenentatge i Servei

El Servei comunitari, tal i com s’estableix en el currículum de l’educació secundària, és una acció educativa que, de forma obligatòria, ha de realitzar tot l’alumnat a 3r o 4t.d’ESO. Éstà orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumnat, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat.

El Servei comunitari posa de manifest la necessitat de fer una intervenció educativa més enllà de l’aula. Requereix el plantejament d’un treball en l’entorn educatiu amb l’objectiu que l’alumne/a aprengui, des de la pràctica, a ser un ciutadà arrelat al seu territori, compromès i responsable.

El Servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla anual de centre. Comprèn una part d’aprenentatge que es realitza dins l’horari lectiu i una part de servei actiu a la comunitat. La dedicació horària al desenvolupament del Servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

El Servei comunitari, a efectes d’avaluació, té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat. Un centre pot disposar d’un o més projectes de servei comunitari. En tots els casos, cada projecte ha de contenir una assignació horària lectiva i pràctica, i la vinculació curricular que fonamenta el servei actiu.

En el portal d'APS del nostre Servei Educatiu trobareu informació més concreta sobre els projectes d'Aprenentatge i Servei de la comarca del Segrià:

Comparteix a les xarxes: