Organigrama

Plenari

Formen part del Servei Educatiu tots i totes els/les professionals del Centre de Recursos Pedagògics (CRP), de l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), i de l'Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (LIC). En total composen el Plenari 39 membres.

Direcció tècnica

La Direcció Tècnica és l'òrgan executiu del servei. Fa la programació i el seguiment acurat de les actuacions planificades i estableix criteris pel que fa a la gestió econòmica, administrativa i documental. També s'encarrega de coordinar totes aquelles accions que impliquen a diferents serveis.

Composició:

  • Sra. Marina Masana - Coordinadora del SE i Directora del CRP
  • Sr. Xavier Olivart- Director  de l'EAP1
  • Sra. Maite Atienza - Directora. de l'EAP2
  • Sra. Àngels Morera. Coord. de l'ELIC

Comissions de treball

Per a la realització de determinades tasques puntuals, està prevista la creació de comissions de treball.

En funció de la naturalesa del treball a dur a terme, les comissions estaran formades per diversos professionals dels serveis integrats.

Cada comissió fixarà el seu calendari de treball i actuarà a partir de les indicacions de la Comissió Tècnica. Són:

  • Comissions de treball intern-EAP: de treball social i pedagògica.
  • Comissió d'atenció a les zones prioritzades al pla d'actuació
  • Comissió d'informàtica.
  • Comissió del Pla de Formació de Zona

Gestió administrativa

El Servei Educatiu Integrat compta amb el suport d'una auxiliar administrativa.

S'encarrega d'aquesta feina la Sra. Maribel García.

 

Coordinació general

A fi de coordinar les actuacions conjuntes, representar el SE, coordinar actuacions amb organismes locals i comarcals, presidir la Direcció Tècnica del Servei Educatiu i donar comptes al Departament d'Educació del funcionament del Servei, existeix la figura d'un Coordinador general del SE.

S'encarrega d'aquesta feina la Sra. Marina Masana (CRP).