ELIC

L'ELIC ( Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social ) és un Servei Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que respon a la voluntat del Departament de donar suport als centres educatius en relació als nous reptes de la societat actual. El document progràmatic de nova Subdirecció LIC és El Pla per a la llengua, i la cohesió social (juny 2004) en el qual apareixen formulades les línies de treball i projectes de la SGLIC. La funcionalitat de l'ELIC és proporcionar recursos, orientar i donar estratègies als centres educatius per al tractament dels tres eixos que el defineixen com a equip: la llengua, la intercullturaliat i la cohesió social.

L'ELIC del Segrià ofereix els seus serveis als centres educatius no universitaris del Segrià, públics i privats concertats, a altres instàncies educatives i als plans d'entorn. També intervé en altres Serveis Educatius les dimensions dels quals sobrepassen la feina d'una sola professional. Des del Segrià s'atèn també Vielha, Tremp, Tàrrega.

Les funcions que li pertoquen en cada àmbit son les següents:

 • En relació amb els centres educatius:
  • Col·laborar i assessorar en l’elaboració del projecte lingüístic i el pla d’acollida i integració.
  • Assessorar sobre l’organització de l’aula d’acollida i fer-ne el seguiment.
  • Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
  • Donar suport temporal de modelització al professorat i planificar-ne el seguiment.
  • Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació, per a la seva integració al grup.
  • Orientar sobre estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social.
  • Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural
  • Orientar sobre metodologies, recursos i materials i aportar criteris per l’avaluació
  • Col·laborar en la formació permanent del professorat
  • Elaborar plans de treball i memòries de les diferents actuacions.
    
 • En relació amb altres instàncies educatives:
  • Assessorar les comissions d’escolarització de zona.
  • Col·laborar amb les oficines municipals d’escolarització
  • Col·laborar amb la Inspecció i els serveis educatius.
    
 • En Relació als plans de formació:
  • Impartir formacio als tutors/es d'Aula d'Acollida, als coordinadors/es LIC de centre i als claustres
    
 • En relació amb els plans d’entorn:
  • Impulsar-ne la creació.
  • Promoure la representació i la participació.
  • Donar assessorament i suport tècnic.
  • Facilitar la negociació i els acords.
  • Dinamitzar les diferents actuacions.

 

Equip Humà:

 

Horari

Dia d'atenció al públic: els dimarts de 9 a 14h i de 15 a 18h (amb cita prèvia).

 

Adreça

C/ Pius XII, 4

25003 Lleida

Tel. 973 274305

Mail. c5970043@xtec.cat